Niveau zwembaden

Algemene voorwaarden

Art. 1. Alle verkopen, leveringen en werken door Niveau Pools BV met maatschappelijke zetel te B-3770 Riemst, Visésteenweg 190A, worden, tenzij anders luidend schriftelijk overeengekomen, uitgevoerd conform deze algemene voorwaarden en het contract. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de bepalingen van het contract op deze van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet tegenstelbaar aan Niveau Pools BV.

Art.2. Prijsoffertes en bestekken worden door Niveau Pools BV louter bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend ten aanzien van Niveau Pools BV. Prijsoffertes en bestekken zijn gebaseerd op de alsdan geldende waarden van Ionen, materialen en diensten. Indien genoemde waarden wijzigingen ondergaan, behoudt Niveau Pools BV zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Art.3. De planning en uitvoering der werken, bestellingen en leveringen geschieden eerst na de betaling van het bedongen voorschot en nadat de klant zijn verplichtingen krachtens en uit het contract en deze algemene voorwaarden volledig is nagekomen. Ieder opgegeven tijdstip van aanvang der werken alsmede iedere opgegeven termijn waarbinnen de prestaties dienen uitgevoerd is slechts benaderend en indicatief, aldus maken zij geen definitieve verbintenis uit in hoofde van Niveau Pools BV. Vertragingen geven geen recht op vernietiging dan wel ontbinding van de overeenkomst, noch op enige schadevergoeding.

Art.4. Elke verandering van het ontwerp dat reeds in uitvoering is alsmede elk geval van overmacht kan Niveau Pools BV ontslaan van iedere verbintenis, zonder recht op enige schadevergoeding. Als overmacht worden alleszins en onder meer beschouwd: algemene of gedeeltelijke staking bij Niveau Pools BV dan wel bij één of meer leveranciers van machines of kranen, schaarste van transportmiddel of grondstoffen, besmettelijke ziekten, branden, vorst, grote droogte, uitzonderlijke regenperiodes, natuurrampen, oorlog en dies meer.

Art.5. Indien de klant de bestelling of overeenkomst, zelf gedeeltelijk annuleert, vernietigt, ontbindt of opzegt dan wel indien, om welke reden dan ook, geen volledige uitvoering der werken kan plaatsvinden, behoudt Niveau Pools BV zich het recht voor, naast betaling der uitgevoerde werken, een schadevergoeding te vorderen voor der ontworpen, winstderving en kosten, forfaitair begroot op twintig (20) procent van de totale waarde der bestelde werken. Het niet volledig uitvoeren van de werken zoals vermeld in de offerte van Niveau Pools BV, leidt tot een volledig waarborgverlies der werken.

Art.6. Tot aan de algehele voldoening van de door de klant verschuldigde betalingen, inbegrepen de hoofdsommen en eventuele intresten, schadevergoedingen, bijhorigheden en belastingen, behoudt Niveau Pools BV zich de eigendom voor alle door haar geleverde goeden en materialen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen Niveau Pools BV krachten en uit het contract en deze algemene voorwaarden toekomt. Tot aan deze algehele betaling mag de klant in geen geval de geleverde goederen vervreemden, belenen, verpanden, onder hypothecair verband brengen of anderszins bezwaren. De klant staat ten aanzien van Niveau Pools BV ten volle in voor elke schade aan en vervreemding of verzwaring van de geleverde goederen. De klant neemt bij een erkende verzekeringsmaatschappij een gegoede behoorlijke verzekering tegen elke brand -en stormschade te nadele van Niveau Pools BV.

Art. 7. Niveau Pools BV behoudt zich het recht voor om werken geheel of gedeeltelijk in onder aanneming te laten uitvoeren en op de werven materialen te leveren of laten leveren afkomstig van derden, van een verschillend merk dan hetwelk vermeld in bestekken, prijsoffertes en contracten, maar van deze kwaliteit en prijs indien de continuïteit der werken anders in het gedrang komt of dreigt te komen.

Art.8. In geval van wijziging in de toestand van de klant, inbegrepen overlijden, onbekwaamheid, collectieve schuldenregeling, kennelijk onvermogen, faillissement, gerechtelijk akkoord, ontbinding of wijziging van vennootschapsvorm, behoudt Niveau Pools BV zich het recht voor het contract te verbreken of behoorlijk waarborgen te eisen, dit zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Art.9. De voorlopige oplevering van de werken wordt beschouwd als definitieve en integrale goedkeuring en aanvaarding van deze werken. Niveau Pools BV wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor indirecte schade en beperkt haar aansprakelijkheid, met uitsluiting van de decenale aansprakelijkheid, tot vijftien (15) procent van de totale waarde van de werken.

Elke rechtsvordering inzake lichte verborgen gebreken, zijnde gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek, dient om ontvankelijk te zijn, ingesteld te worden binnen een termijn van zes (6) maanden na kennisname en alleszins uiterlijk binnen één (1) jaar na de voorlopige oplevering van de werken. De klant vrijwaart Niveau Pools BV voor alle eventuele aanspraken van derden naar aanleiding van of verband houdend met de door Niveau Pools BV voor de klant uitgevoerde werken of leveringen. Elk risico gaat bij de levering over de bouwheer.

Art.10. Betalingen worden gefactureerd en zijn verschuldigd als volgt:

  • Zestig (60) procent van het totaal verschuldigde bedrag dient te worden voldaan als voorschot, te betalen voor de aanvang van de werken.
  • Dertig (30) procent van het totaal verschuldigde bedrag dient te worden voldaan volgens het verloop der werken,
  • Tien (10) procent van het totaal verschuldigde bedrag dient te worden voldaan na de beëindiging der werken.

Art.11. De facturen van Niveau Pools BV zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling betaalbaar, in de munteenheid vermeld op facturen, te B-3700 Riemst, Visésteenweg 190A en dit uiterlijk op de achtste (8) vrije dag na factuurdatum. Elke betwisting betreffende de facturen dient om ontvankelijk te zijn, bij ter post aangetekend schrijven, gericht aan vernoemd adres, te geschieden binnen de acht (8) werkdagen na factuurdatum. Geen enkele klacht verleent de klant het recht of bevoegdheid om de betaling van de factuur geheel, ten delen te schorsen of uit te stellen. ledere factuur die niet volledig betaald is op haar vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een conventionele verwijlintrest ten belope van twaalf (12) procent op jaarbasis, berekend op het totaal factuurbedrag. Iedere op haar vervaldag niet volledig betaalde factuur wordt bovendien verhoogd met een forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding ten belope van vijftien (15) procent van het totaal factuurbedrag, dit met een minimum ten bedrage van € 123,95. De niet-betaling van één factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid met zich mede van alle alsdan nog niet vervallen facturen. Voor de nog niet vervallen facturen zal de vervaldag deze zijn van de eerst onbetaald gebleven factuur. Betalingen door de klant worden steeds verondersteld betalingen te zijn van de oudste niet-betaalde factuur, zelfs indien bij de betaling de klant de verwijzing maakt naar een recentere factuur.

Art. 12. Partijen ontzeggen zich uitdrukkelijk het recht de in deze algemene voorwaarden bepaalde percentages en bedrage te betwisten.

Art.13. het niet naleven van de voormelde betalingsvoorwaarden geeft Niveau Pools BV het recht het contract als ontbonden te beschouwen en alle leveringen en werken te staken, alleszins te schorsen, op risico en voor rekening van de klant. Alsdan heeft Niveau Pools BV tevens het recht te laten overgaan tot het wegvoeren van de materialen en machines en kranen dewelke zich op de werf bevinden of laten overgaan tot het afbreken van de geleverde werken.

Art.14. In geval uitzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Art.15. Het feit dat Niveau Pools BV één of andere clausule welk in haar voordeel gestipuleerd wordt in de huidige algemene voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van harentwege om er zich op te beroepen.

Art.16. In geval van betwisting zijn uitsluitend het Vredegerecht van Tongeren/ de Rechtbanken van Tongeren bevoegd. De Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden is de oorspronkelijk tekst. In geval van interpretatiemogelijkheden heeft de Nederlandstalige versie voorrang op de Franse.